Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Projektna območja   Porečje Nanoščice   Ogroženost

 

Ogroženost

 

Glavna grožnja porečju Nanoščice so bili v preteklosti delno izvedeni poskusi izsuševanja močvirnih travnikov, urejanje vodotokov in agromelioracije. Agromelioracije so bile izvedene velikopovršinsko za potrebe intenzivnega farmskega načina reje govedi in za pridelavo krme. K sreči je intenzivno kmetovanje omejeno le na bolj odcedna pobočja oblih gričev, saj se izsuševanja poplavnih ravnic zaradi visoke podtalnice niso obnesla. Še vedno pa se občasno prek močvirnih travnikov koplje izsuševalne jarke, kar je jalovo početje in z vidika varstva narave povsem nesprejemljivo. Predimenzioniranost čred govedi spremlja problematika odvajanja gnojevke, ki na območju ni zadovoljivo urejena. Delno neposredno, delno pa posredno z izpiranjem se velike količine gnojevke iztekajo v potoke in samo Nanoščico, kar povzroča lokalne evtrofizacije. Še veliko bolj nevarno za kvaliteto voda je izpiranje presežkov uporabe pesticidov z intenzivno obdelovanih polj. Komunalna infrastruktura naselij ni ustrezno urejena. Vse to prispeva k slabšanju kvalitete vod porečja in pogini rib v potokih niso redkost. Ohranjanje primerno čistih vodotokov je velikega pomena tudi za varstvo na vode vezanih vrst ptic.

 

 

Prav tako izjemno nevaren je transport nevarnih snovi po prometnicah, ki sekajo območje. Enajstega decembra leta 1999 je na območju prišlo do hude prometne nesreče, ko se je pri Hudičevcu prevrnila cisterna za prevoz naftnih derivatov, iz katere je v potok Globoščak oziroma Nanoščico steklo 1560 litrov kurilnega olja. Kljub hitri intervenciji in postavitvi plavajočih, vpojnih zaves je bil oljni madež opazen kar v dolžini petih kilometrov Nanoščice (DELO - 13.12.1999).

Turizem in rekreacija na Nanoščici še nista razviti, z izjemo redkih sprehajalcev, ki iščejo mir na cvetočih livadah, žal pa pogosto s šopi ogroženih perunik, mečkov in kukavičnic v rokah.

 


DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.