Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Projektna območja   Porečje Nanoščice   Habitati

 

Habitati

 

Potencialna naravna vegetacija skoraj celega območja je gozd, ki pa je bil v tisočletjih človeške poselitve večinoma izsekan. Danes pokriva gozd le približno 15% površine projektnega območja. Vzpetine so porasle s sekundarnimi sestoji hrasta, predvsem gradna Quercus petrea in belega gabra Carpinus betulus v združbi Querco-Carpinetum, le na poplavni ravnici ob Nanoščici najdemo še vedno ostanke nižinskega poplavnega gozda doba in belega gabra Querco roborris-Carpinetum. Po ledenih dobah je tu prevladoval gozd bukve in jelke. Izjemen je ostanek dinarskega gozda bukve in jelke Abieti-Fagetum dinaricum na vzpetini Pugled sredi območja, ki je kot relikt izpred tisočletij iz neznanega vzroka obstal na tem mestu. Bogato so zastopana tudi grmišča, predvsem kot faza zaraščanja travnikov, kjer se je opustila košnja.

 

 

Tudi bregovi potokov in Nanoščice so zarasli s širokim pasom grmovja, vrbami ter drugimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Za območje so značilne tudi grmovne žive meje med drobno razparceliranimi polji in travniki. Kar 50% območja predstavljajo travišča in orne površine. Orne parcele so malopovršinske, običajno v ozkih in dolgih pasovih. Slabih 10% površine je namenjenih paši. Gojeni mezofilni travniki Arrhenatheretallia, ki pa običajno niso gnojeni, na dolinskem dnu zaradi visoke podtalnice prehajajo v mezofilne močvirne travnike, ki mnogokje spominjajo na močvirne travnike poplavnih kraških polj. Ob bregovih potokov, kanalov in na najbolj vlažnih depresijah, ki onemogočajo košnjo, so razviti bogati sestoji obrežne vegetacije. Izstopajo sestoji brestovolistnega oslada Filipendula ulmaria in visoka šašja Magnocaricion. Trstičevja Phragmites australis in rogoz Typha sp. uspevajo le ob trajno poplavljenih kotanjah. Največji sestoj trstičevja, ki ga štejemo za enega večjih v Sloveniji, najdemo ob potoka Korentan.

 

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.